AAA
Gminne Przedszkole w Kołczygłowach
Babciu, Dziadku szykujcie się na imprezkę do Waszych wnucząt !

Grupa Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Od kilku lat w naszym przedszkolu funkcjonuje pomoc psychologiczno- pedagogiczna. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki. Koordynatorem działań Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w naszym przedszkolu jest mgr Joanna Rachwał. Działania zespołu wspierane są przez wszystkich nauczycieli pracujących w przedszkolu. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu określa, w jaki sposób − biorąc pod uwagę możliwości i uwarunkowania dziecka − można lepiej z nim pracować, pomóc mu w zminimalizowaniu trudności w nauce i zwiększyć jego motywację do pracy. Chodzi po prostu o to, by w trakcie codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej w porę dostrzec dziecko, które ma kłopoty, i nie pozostawić go samego sobie; nie zostawić dziecka, które boi się rówieśników, z jego lękami; aby zauważyć dziecko, które zaczyna myśleć, że jest gorsze od kolegów, bo czegoś nie rozumie; a także − aby dziecku zdolnemu umożliwić w szkole rozwój jego uzdolnień. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu […] polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją
bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania
czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,
w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną są także objęci wszyscy uczniowie mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Moja grupa

Brak wiadomości.