AAA
Gminne Przedszkole w Kołczygłowach

Roczny plan pracy 2019/2020

 

ROCZNY   PLAN  PRACY

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KOŁCZYGŁOWACH

ROK SZKOLNY   2019/2020

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),

2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1658)

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),

5.Statut przedszkola.

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o: przepisy prawa oświatowego, wytyczne MEN oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku, wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej, podsumowującym poprzedni rok szkolny, diagnozę potrzeb i zainteresowań,  oczekiwania rodziców wobec  przedszkola,  treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola, treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,  treści podstawy programowej.

 

Zawartość planu:

I.Priorytety  – kierunki planowanych zmian.

II. Cele główne.

III.Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019. - Diagnoza stanu przedszkola.

IV.Realizacja zamierzeń w zakresie (obszary). Zadania i sposoby realizacji na ro szkolny 2019/2020.

V. Realizacja programów edukacyjnych.

VI.Kalendarz imprez i uroczystości.

VII.Przydział zadań i zajęć dodatkowych.

VIII.Harmonogram konkursów.

IX.Plan wycieczek przedszkolnych

X.Pomoc psychologiczno -pedagogiczna

XI.Zespoły zadaniowe nauczycieli.

XII.Plan współpracy z rodzicami.

XIII.Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji.

XIV.Terminarz zebrań  rady pedagogicznej.

XV.Funkcjonowanie przedszkola.

I.Priorytety  – Kierunki planowanych zmian:

 1. Rozwijanie aktywności, inwencji i kreatywności dziecka.
 2. Rozwijanie działań w zakresie kształtowania u dziecka postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych dzieci.
 4. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami.
 5. Doskonalenie systemu wspierania wielokierunkowego rozwoju dziecka.
 6.  Rozwijanie sprawności i nawyków ruchowych u dzieci, umożliwiających podjęcie nauki w szkole. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci.

  II. Cele główne:

 1. Doskonalić pracę opiekuńczą i wychowawczą w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo i uświadamiać dzieci w kwestii istniejących zagrożeń.
 2. Włączać rodziców w zadania związane z nabywaniem przez dzieci postawy szacunku do swojego kraju i do symboli narodowych poprzez wspólną organizację uroczystości i realizację ustalonych zadań.
 3. Rozwijać nawyki i zachowania dziecka prowadzące do samodzielności w codziennych czynnościach.
 4. Rozwijać u dzieci zainteresowania związane z wykonywanymi przez rodziców zawodami.

III.Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019.

Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31.sierpnia 2019 r.

 1.  Dzieci chętnie chodzą do przedszkola i okazują swoje zadowolenie z  zabaw oraz zajęć, w których  uczestniczą.
 2. Nauczyciele poprzez swoje działania tworzą w grupach warunki do rozwoju aktywności dzieci.
 3. Nauczyciele prowadzą zajęcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  zgodnie z wprowadzoną Procedurę.
 4. Nauczyciele i personel dbają  o  bezpieczeństwo podczas pobytu dzieci w przedszkolu.
 5. Rodzice wskazują, że obserwują u dzieci nowe pomysły na zabawę oraz zauważają większą aktywność u swoich dzieci oraz wzrost samoobsługi.
 6. Nadal  motywować dzieci do samodzielnego podejmowania aktywności, wychodzić naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci.Nadal prowadzić diagnozę dzieci, aby ocenić poziom ich rozwoju i w razie konieczności zaplanować pomoc psychologiczno  – pedagogiczną.
 7. Nadal  prowadzić pomoc psychologiczno – pedagogiczną z dziećmi, których wiadomości i umiejętności nie są adekwatne do ich wieku rozwojowego  oraz z dziećmi zdolnymi.
 8. Stosować aktywizujące metody pracy poszerzając ich krąg o najnowsze osiągnięcia wiedzy pedagogicznej z tej dziedziny.
 9. Wzbogacić pomoce dydaktyczne w postaci: plansze, obrazki, historyjki obrazkowe do pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi typu: bunt, agresja, przestrzeganie zasad zgodnej zabawy oraz  o zabawki wspierające rozwój sensoryczny dzieci (memory słuchowe, deska rotacyjna, piłka orzeszek z wypustkami, ścieżka sensoryczna – dyski fakturowe,
 10. Skupiać większą uwagę na doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów. Motywować dzieci do dłuższych wypowiedzi.
 11. Rozbudzać i zachęcać dzieci do większej aktywności na zajęciach, Wzbogacać słownictwo dzieci i  motywować do wypowiadania się zdaniami rozwiniętymi.
 12. Kształtować umiejętność hamowania reakcji agresywnych i panowania nad  negatywnymi emocjami podczas zabaw dowolnych i zorganizowanych poprzez różne formy i metody pracy.

IV.Realizacja zamierzeń w zakresie (obszary):

 1. Opieka, wychowanie, edukacja.
 2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.
 4. Organizacja i zarządzanie przedszkolem

 

Obszar: Opieka, wychowanie, edukacja

Cel

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 1.  

Realizacja podstawy programowej

1.Przypomnienie przedstawionych przez nauczycieli dyrektorowi przedszkola programów wychowania przedszkolnego do realizacji w nowym roku szkolnym

Dyrektor

Czerwiec

 2019 r.

2.Zgromadzenie dowodów potwierdzających zgodność programów z podstawą programową, opinii o programach autorskich

Dyrektor

czerwiec

2019 r.

3.Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2019/2020, zaopiniowanie przez radę pedagogiczną

Dyrektor

Czerwiec

 2019 r.

4.Weryfikacja ramowego rozkładu dnia, z uwzględnieniem:

- organizacji zajęć kierowanych i niekierowanych,

- aktywności na powietrzu,

- czasu przeznaczonego na odpoczynek oraz charakteru tego odpoczynku,

- czasu spożywania posiłków,

-czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych (w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej)

-religia

Dyrektor

do 20 września

2019 r.

5.Przygotowanie rytmu dnia dla grup, na podstawie ramowego rozkładu dnia

 1.  

Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

1.Planowanie i organizowanie procesu wspomagania rozwoju dziecka przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych do realizacji programów (plany miesięczne ze wskazaniem zajęć dydaktycznych i zamierzonych osiągnięć dzieci)

Nauczyciele grup

Trzy dni przed rozpoczęciem tematu kompleksowego

2.Analiza problemów edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz do monitorowania i analizy procesu wspomagania rozwoju i edukacji oraz pracy własnej nauczyciela)

Nauczyciele grup

Po I półroczu, po II półroczu

 1.  

Realizacja innowacyjnego programu edukacyjnego „Wychowanie do wartości”

1.Ustalenie katalogu wartości przedszkola i przekazanie informacji rodzicom – wywieszenie na tablicy ogłoszeń „Przedszkolnego systemu wartości”

Zespół ds. opieki i wychowania

30 listopada

2019 r.

2.Uzgodnienie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania – opracowanie formy graficznej w salach

Zespół ds. opieki i wychowania

15 grudnia

2019 r.

3.Analiza i uzgodnienie z rodzicami przedszkolnego systemu nagród i kar

Nauczyciele grup

Zebranie na półrocze

4.Zgromadzenie w bibliotece przedszkolnej literatury, filmów, zdjęć i prezentacji pokazujących historię Polski i wzory postaw Polaków

Zespół ds. opieki i wychowania

Do 15 grudnia 2019 r.

5.Realizacja innowacji „Wychowanie do wartości: Przedszkolak poznaje tradycje i obyczaje”, słuchanie i analiza literatury pokazującej znaczenie tradycji kulturowych i zwyczajów ludowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie 

Nauczyciele grup

Zgodnie z ramowym rozkładem dnia

6.Zapoznanie dzieci z dorobkiem polskich tradycji, aby poprzez bezpośrednie uczestnictwo w ich obchodach mogły je samodzielnie propagować

Nauczyciele wszystkich grup

Cały rok szkolny

7.Poznawanie historii rodzin, ich tradycji i obyczajów regionalnych ważnych dla kraju i narodu, oraz propagowanie i kultywowanie tradycji i obyczajów zgodnie z kalendarzem świąt odbywających się w zmieniających się porach roku

Nauczyciele wszystkich grup

Cały rok szkolny

 

 1. Doskonalenie nawyków samodzielności i kreatywności

1.Organizowanie zajęć i zabaw:

 • doskonalących samodzielność i sprawność ruchową w codziennych czynnościach samoobsługowych,
 • kształtujących kreatywność w rozwoju fizycznym, poznawczym,
 • kształtujących dbałość o bezpieczeństwo,
 • rozwijających zainteresowania

Nauczyciele grup

Rok szkolny

2.Organizacja kącików rozwijających samodzielność i kreatywność dziecka:

 • plastycznego,
 • konstrukcyjnego,
 • przygotowującego do nauki pisania liter – grafomotorycznego,
 • czasowych – związanych z zawodami wykonywanymi przez rodziców

Nauczyciele grup

Rok szkolny

3.Organizowanie wycieczek do zakładów pracy rodziców

Nauczyciele grup

Rok szkolny

4.Inspirowanie dzieci do zabaw doskonalących samodzielność dziecka i sprawność w wykonywaniu czynności prostych i coraz bardziej złożonych – realizacja konkretnych zadań w poszczególnych obszarach rozwoju dziecka (odnotowywanie w dzienniku)

Nauczyciele grup

Rok szkolny

5.Inspirowanie dzieci do zabaw twórczych z udziałem i bez udziału nauczyciela – realizacja zadań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka (odnotowywanie w dzienniku)

Nauczyciele grup

Rok szkolny

6.Prowadzenie zajęć z zakresu nabywania kompetencji cyfrowych, w tym w zakresie nauki czytania i pisania w zespołach i odnotowywanie w dzienniku

Nauczyciele

5-cio  i 6-cio

latków

Rok szkolny

7.Cykliczne organizowanie zajęć otwartych, koleżeńskich i z udziałem rodziców – planowanie zabaw i gier rozwijających kreatywność

Nauczyciele

5-cio  i 6-cio

latków

 

Rok szkolny

 1.  

Twórcza organizacja przestrzeni do rozwoju – podejmowanie różnorodnych form działania

1.Zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej – aranżacja sal zabaw dzieci do prowadzonych zajęć kierowanych

Nauczyciele grup

Rok szkolny

2.Zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Stałe kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, plastyczny, teatralny, przyrodniczy, informatyczny

Nauczyciele grup

Rok szkolny

3.Systematyczna realizacja zabaw, nauki i wypoczynku oparta na rytmie dnia.

Nauczyciele

Rok szkolny

4.Codzienna realizacja zabaw ruchowych – minimum dwie zabawy dziennie.

Nauczyciele grup

Rok szkolny

5.Praktyczna nauka korzystania z urządzeń na terenie przedszkola (odnotowywanie w dzienniku)

Nauczyciele grup

Cały rok

6.Zabawy kształtujące bezpieczeństwo dziecka, np. na drodze, podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, zabaw z wykorzystaniem Internetu – np. praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię (odnotowywanie w dzienniku)

Nauczyciele grup

Wrzesień 2019 r.

Obszar: Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

Cel

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 1.  

Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi:

 • wstępne,
 • końcowe

Wszyscy nauczyciele

Do 15 października 2019 r., do 10 czerwca

 2020 r.

2.Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju

Nauczyciele pięcio- i sześciolatków

Do 9 listopada 2019 r.

3.Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych

Nauczyciele grup

Rok szkolny

4.Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dla wybranych dzieci

Nauczyciele pięcio- i sześciolatków

Do 30 listopada 2019 r.

5.Ustalenie dla dzieci form, okresu udzielania i wymiaru godzin w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dyrektor

Niezwłocznie po uzyskaniu informacji od nauczycieli lub specjalistów

6.Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym

Powołane zespoły

Do końca września 2019 r. lub odpowiednio do potrzeb

7.Prowadzenie i dokumentowanie wspomagania i korygowania rozwoju dzieci pięcio- i sześcioletnich

Nauczyciele

5-cio  i 6-cio

latków

Od 3 grudnia 2019 r.

8.Badanie efektów w odniesieniu do dzieci objętych wspomaganiem i korygowaniem rozwoju – powtórne badanie gotowości szkolnej

Nauczyciele pięcio- i sześciolatków

Do 21 kwietnia 2020 r.

9.Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom

Nauczyciele pięcio- i sześciolatków

Do 30 kwietnia 2020 r.

10.Realizacja zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych w odniesieniu do dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio do potrzeb i dokumentowanie pracy w dziennikach

Specjaliści

Według zaleceń ujętych w planach i programach

11.Ocena efektywności realizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, terapia socjoterapeutyczna, zajęcia rozwijające uzdolnienia)

Specjaliści

Przed projektem organizacyjnym

12.W przypadku dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym – wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka

 

Powołane zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Maj 2020 r.

13.Ustalenie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na nowy rok

Dyrektor i

n-le

Przed projektem organizacyjnym

Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku

Cel

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 1.  

Organizacja wydarzeń przedszkolnych i środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi

Wg Kalendarza imprez i uroczystości nr VI w Rocznym planie pracy, s.

 1.  

Promocja przedszkola i system obiegu informacji

1.Zbieranie ofert, przekazywanie informacji do grup i organizacja udziału w konkursach zewnętrznych według ofert

2.Wdrożenie systemu obiegu informacji w przedszkolu

 

Zespół ds. promocji

Dyrektor

 

 

 

 

 

30     styczni

 

2.Informacja o przedszkolu w mediach:

 • oferta,
 • sukcesy,
 • ważne wydarzenia

 

Dyrektor

 

W ciągu roku

3.Prowadzenie tablicy informacyjnej dla nauczycieli i personelu:

 • ogłoszenia,
 • nowości wydawnicze,
 • zmiany w przepisach prawa oświatowego,
 • inne

Dyrektor,

Rok szkolny

 1.  

Działania na rzecz środowiska społecznego

1.Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”

Według potrzeb

Do ustalenia

2.Udział w organizacji festynu przedszkola

Według potrzeb

Maj 2020 r.

3.Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

Grupa Biedronki

2-5 grudnia 2019

 1.  

Współpraca z rodzicami, podejmowanie działań wspierających rodzinę w wychowywaniu dzieci

1.Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami

Nauczyciele grup

Do 30 września 2019 r.

2.Zebrania z rodzicami (rozpoczynające rok) – poznanie oczekiwań rodziców, zawarcie kontraktów wzajemnych oczekiwań, wybór grupowych przedstawicieli rodziców

Nauczyciele grup

 14 września 2019 r.

3.Spotkanie grupowych przedstawicieli rodziców, ustalenie rady wsparcia i planu jej działania oraz spotkań z dyrektorem

Dyrektor, rodzice

 

4.Indywidualne kontakty – wywiad z rodzicami w celu poznania środowiska rodzinnego dziecka, włączenie arkusza wywiadu do teczki obserwacji pedagogicznych

Nauczyciele

Wrzesień–listopad 2019 r.

5.Zajęcia otwarte dla rodziców:

 • treści wychowawcze,
 • rozwijanie kreatywności dzieci,
 • nabywanie kompetencji cyfrowych

Nauczyciele grup

I, II półrocze

6.Na bieżąco prowadzenie tablic informacyjnych dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu (wiadomości, umiejętności, postawy, wiersz, piosenka)

Nauczyciele grup

Przed rozpoczęciem każdego tematu

7.Ustalenie dnia informacji dla rodziców – przekazanie informacji o wynikach obserwacji, postępach dzieci i wynikach diagnozy

Nauczyciele grup

Listopad 2019 r., styczeń, kwiecień, czerwiec 2020 r.

8.Warsztaty dla rodziców i nauczycieli w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na temat „Na co pozwolić dziecku i jakie są tego konsekwencje?”

Nauczyciele grup

Luty 2020 r.

9.Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli

Psycholog, logopeda

Uzgodnione z logopedą, terapeutą, n. wspomagającym

10.Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – realizacja programu edukacyjnego „Wychowanie do wartości: Przedszkolak poznaje tradycje i obyczaje”, przygotowanie materiałów dla rodziców (strona internetowa), np.:

-udostępnianie podań i legend, klasycznych i współczesnych dzieł literackich związanych z tradycjami narodowymi, będących podstawą do kształtowania tożsamości narodowej, do wartości kulturalnych, miłości ojczyzny oraz przywiązania do ziemi rodzinnej i rodziny

Zespół ds. opieki i wychowania

Grudzień 2019

11.Pozyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola

Nauczyciele grup

Czerwiec 2020 r.

12.Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

 • plan współpracy,
 • listy obecności na zebraniach,
 • ewidencja rozmów z rodzicami,
 • protokoły,
 • zgody rodziców,
 • upoważnienia

Nauczyciele grup

Rok szkolny

 1. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska

1.Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie

Dyrektor

15 września 2019 r.

2.Nawiązanie bliskiej współpracy ze szkołą podstawową:

 • Odwiedziny dzieci sześcioletnich  klas szkolnych– poznanie budynku, udział w lekcji,
 • udział sześciolatków w zajęciach bibliotecznych w szkole,
 • wspólne z uczniami uczestnictwo w akcji „Sprzątanie świata” (otoczenie przedszkola i szkoły),
 • spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami dzieci sześcioletnich

Nauczyciele

6-cio latków

Kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.

3.Pozyskanie informacji od nauczycieli klas I o postępach absolwentów przedszkola

K. Sz.

31 stycznia

2020 

4.Realizacja cyklu spotkań z ludźmi i instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo i ochronę życia – rozwijanie zainteresowań dzieci i uświadamianie zagrożeń płynących ze świata; przykładowi goście: (do wyboru przez nauczycieli)

 • lekarz,
 • policjant,
 • treser psów,
 • ratownik medyczny,
 • autor książek dla dzieci,
 • leśniczy,
 • weterynarz,
 • informatyk,
 • psycholog/pedagog

Zespół ds. edukacji

Według harmonogramu

5.Współpraca z PSSE – realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

Zespół ds. edukacji

Według harmonogramu

6.Programy we współpracy z policją:

Zespół ds. edukacji

Według harmonogramu

7.Współpraca z zespołem ratowników medycznych:

 • nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas zagrożenia życia i zdrowia,
 • poznanie numerów alarmowych,
 • nauka czynności wykonywanych podczas udzielania pierwszej pomocy

Nauczyciele

Październik 2019 r.–maj 2020 r.

 1. Współpraca z biblioteką dla dzieci:
 • poznanie biblioteki, jej funkcji i zasad korzystania,
 • udział w zajęciach bibliotecznych

Nauczyciele grup

Maj 2020 r.

 1. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną:
 • badania dodatkowe i wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • porady, konsultacje

Nauczyciele, dyrektor

Rok szkolny 2019/2020

Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem

Cel

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 1.  

Organizacja wydarzeń przedszkolnych, stworzenie systemu pracy zespołowej w przedszkolu

1.Ustalenie zadań zespołów

Zespoły

30 września

2019 

2.Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły

Zespoły

15 stycznia 2020 r., 15 czerwca 2020 r.

 1.  

Doskonalenie przestrzeni edukacyjnej

1.Wzbogacenie bazy przedszkola o materiały i sprzęt potrzebne do urządzenia kącików książek i kącików terapeutycznych

Dyrektor

I półrocze

2.Doposażenie przedszkola o sprzęt do zabaw rozwijających kreatywność

Dyrektor

II półrocze

 1.  

Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola

1.Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia

Dyrektor

15 grudnia

2019 

2.Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznych

Zespół ds. edukacji

15 grudnia

2019 

3.Zapoznanie z materiałami dotyczącymi pisania protokołów, numerowania wniosków i uchwał rady pedagogicznej

Nauczyciele

2019 r.

 1.  

Aktualizacja prawa wewnętrznego

 1. Dostosowanie zapisów statutu do zapisów Ustawy Prawo oświatowe

Dyrektor i Rada P.

wrzesień 2019 r.

 

 

 

V. Realizacja programów edukacyjnych.

1.Program ,,Wychowanie do wartości.” (program opisany wcześniej w  pkt 3 obszaru – realizacja podstawy programowej)

2.Kontynuacja realizacji ,,Programu promującego zdrowie”.

3. Kontynuacja Programu działań edukacyjno – wychowawczych z zakresu edukacji zdrowotnej. Gr. Biedronki – drugi rok.

 

Sposób realizacji zadań

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

1.Wdrażanie programu: ,,Wychowanie do wartości.”

 

Cały rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

2.Kontynuacja realizacji Programu: Przedszkole promujące zdrowie.

Kontynuacja – drugi rok

 

 

M. J.

3.Program działań edukacyjno-wychowawczych z zakresu edukacji zdrowotnej.

Włączenie do zestawu programów. Przygotowanie materiałów do prowadzenia innowacji.

 

K. K.

4)Uwzględnienie uwag i wniosków do modyfikacji dokumentów.

 

Informowanie i włączenie rodziców do prowadzonych działań innowacyjnych  na zebraniu z rodzicami.

Ewaluacja działań innowacji

M. J.

K. K.

VI.Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2019/2020.

L.p.

Temat

uroczystości i imprezy

Termin

Osoba

odpowiedzialna

1.

Sprzątanie świata

   IX.2019

Nauczycielki grup

2

Pożegnanie nauczycielki odchodzącej na

emeryturę

30.09.2019 r.

Dyrektor

3

Pasowanie na przedszkolaka

9.X..2019 (środa)

A. Dz .- N.

4

Dzień Edukacji Narodowej

14.X.2019 (poniedziałek)

Wszystkie nauczycielki

5

Urodziny pluszowego misia.

25.XI.2019

(poniedziałek)

Nauczycielki grup

6

Uroczystość  przedszkolna z okazji 101-lecia Niepodległości z udziałem rodziców.

8.XI 2019 (piątek)

Nauczycielki grup

K. K.

7

,,Mikołaj dla zwierząt” .Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Słupsku.

2-5.XII.2019 r.

(od poniedziałku do czwartku

K.K.

8

Kiermasz Bożonarodzeniowy

3.XII.2019

(wtorek)

Dyrektor, Nauczycielki grup

9

Mikołajki w GOK godz. 9:30-11:30

6.XII 2019

(piątek)

Dyrektor, Nauczycielki grup

10

Spotkanie Wigilijne-Jasełka

12.XII. 2019

(czwartek)

K.Ś., M.J.

11

Bal karnawałowy

9.I.2020 (środa)

Nauczycielki grup

12

Dzień Babci i Dziadka (grupy wspólnie)

21.01.2020 (wtorek) Jeżyki

22.01.2020(środa)

Grupy pozostałe

Nauczycielki grup

13

Święto wiosny

20. III.2020r. (piątek)

Nauczycielki  grup

14

Tydzień autyzmu

6-10.IV.2020

M.J

15

  Święto flagi

02.V.2020

Obchodzimy30.04.2020

Nauczycielki grup

16

Dzień Rodziny (po południu)

21.05.2020

(czwartek)

Nauczycielki grup

17

Wyjazd do Teatru Tęcza w Słupsku

Dzień dziecka

1.VI.2020 r.

do uzgodnienia

Wszyscy nauczyciele

Wszystkie grupy

18

Pożegnanie 6-latków

16.06.2020 r.

D. K., K. Sz.

Dodatkowo:

1.Teatr dla dzieci – kukiełki

2. Teatr dla dzieci spotkanie z aktorem.

3.Spotkania z ciekawymi ludźmi.

4.Żywe zajęcia z przyrody

VII.Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi.

Lp.

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

Wszyscy nauczyciele

2.

Dokumentacja – losy absolwentów

Kariona Sz.

3.

Prowadzenie kroniki przedszkolnej

Karolina Ś.

4.

Dekoracja holu

Wszyscy nauczyciele

5.

Informacje, ogłoszenia dla rodziców

Wszyscy nauczyciele

6.

Protokoły rady pedagogicznej

Joanna R.

7.

Komisja ds. dokształcania

Dorota K.

Joanna

8.

Komisja ds. ZFŚS

 

Dorota K.

9.

Realizacja programu promującego nasze przedszkole: Przedszkole promujące zdrowie

Magdalena J.

 

VIII. Harmonogram konkursów

Lp.

Nazwa konkursu/imprezy sportowej

Odpowiedzialny za organizację

Uwagi

1.

Konkurs plastyczny: ,,Najpiękniejszy grzyb”

Joanna R., chętni nauczyciele

X.2019 r.

2.

Konkurs plastyczny: ,,Mały patriota”

Karolina Ś.

Początek XI. 2019 r.

 

IX.Plan wycieczek przedszkolnych

Tematyka wycieczek

Osoby odpowiedzialne, termin realizacji, grupa wiekowa

Spacery i wycieczki w obrębie Kołczygłów:

1.park, las, łąka, park krajobrazowy ,,Dolina Słupi „boisko gminne i stoiska rekreacyjne,

2.zakłady usługowe:  sklep, zakłady wybrane przez nauczycieli, Posterunek Policji, Straż pożarna.

Zgodnie z miesięcznymi planami pracy w poszczególnych grupach.

Odpowiedzialni nauczyciele wychowawcy.

Wycieczki poza Kołczygłowy:

1.Muzeum Styp-Rekowskich.

2. Teatr Tęcza , Słupsk,

3.Teatr ,,Dziewczynka z zapałkami”- Bytów (gr. Jeżyki, Misiaki, Biedronki)

4.Gospodarstwo rolne, ogrodnictwo,

Zgodnie z miesięcznymi planami pracy w poszczególnych grupach.

Odpowiedzialni nauczyciele wychowawcy.

 

 

X.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zajęcia dodatkowe

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin realizacji zajęć

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Wszyscy nauczyciele

Wg planu nauczyciela

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Katarzyna K.

-

Zajęcia dla dzieci uzdolnionych

Wszyscy nauczyciele

Wg planu nauczyciela

Terapia pedagogiczna

Katarzyna K.

Wg planu organizacyjnego

Terapia logopedyczna

Agnieszka Dz.-N.

j.w.

 

XI.Zespoły zadaniowe nauczycieli:

Lp.

Nazwa zespołu

Skład zespołu

1.

Ds. edukacji

Agnieszka Dz.-N., Karolina Ś.

2.

Ds. ewaluacji wewnętrznej

Dorota K., Kariona Sz.

3.

Ds. opieki i wychowania

Joanna R., Agnieszka Dz.-N.

4.

Ds. diagnozy przedszkola

Katarzyna K, Magdalena J.

5.

Kronikarz

Karolina Ś.

 

XII.Plan współpracy z rodzicami:

Zadania

Sposoby realizacji

Termin i osoby odpowiedzialne

1.Organizacja zebrania z rodzicami na początku roku szkolnego.

2.Powołanie trójek grupowych oraz rady rodziców przedszkola.

3.Ustalenie zakresu współpracy.

4.Zapoznanie z terminarzem spotkań ogólnych i grupowych

-Zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań,

-kwestionariusz współpracy z rodzicami,

-zapoznanie ze statutem przedszkola,

-procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu,

-informacja o zasadach odpłatności za przedszkole,

-bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych

Wrzesień.

Dyrektor, nauczyciele grup

Integracja między nauczycielami a rodzicami – realizacja zadań

-Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

-udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019,

-praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej,

-dzień informacji dla rodziców – według potrzeb, w wyznaczonym terminie,

-organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców,

-udział rodziców w wycieczkach,

-pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości,

-włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

-informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci),

-prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,

-włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola przez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody

Cały rok szkolny.

Nauczyciele, rodzice

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli

-omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej rodzicom i nauczycielom w przedszkolu,

-analiza potrzeb w zakresie udzielania wsparcia rodzicom,

-sposoby informowania rodziców o postępach dziecka,

-opracowanie referatów na spotkania z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci, według potrzeb rodziców i nauczycieli,

-wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielom, rodzicom

Cały rok szkolny.

Nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści

 

X. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji

  na rok szkolny 2019/2020.

 

l.p.

Tytuł programu

Autor/autorzy

Nr dopuszczenia

1

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska

1/2019

2

Program adaptacyjny : „Ja – dzielny, wesoły Przedszkolak”.

Danuta Aleksjew,  Katarzyna Kozłowska

2/2019

3

Bezpieczne przedszkole- bezpieczny przedszkolak.

Katarzyna Kozłowska

3/2019

4.

Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu.

 Ewa Wondzicka-Dondziłło

 

4/2019

5.

Przedszkole promujące zdrowie.

Magdalena Jankowska

5/2019

6.

Kochamy dobrego Boga”. Dla 4-5-6 latków.

Wydawnictwo WAM

6/2019

 

XI.Terminarz zebrań rady pedagogicznej:

Lp.

Termin

Rodzaj posiedzenia rady

pedagogicznej

Tematyka

Uwagi

1.

Sierpień

Organizacyjne

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej.
 4. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego oraz rocznego planu pracy za rok szk. 2019/2020.
 5. Zapoznanie nauczycieli z procedurami bezpieczeństwa. Zarządzenie dyr. Nr 4/2019.
 6. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2019/2020.
 7. List MEN na rozpoczęcie roku szk.2019/2020.
 8. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szk.2019/2020. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.
 9. Awans zawodowy.
 10. Sprawy różne.

 

2.

 Wrzesień

Organizacyjne

11.09.2019 r.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej.
 4. Plan nadzoru pedagogicznego ma rok szkolny 2019/2020. Uchwała Nr  4/2019 w sprawie: planu nadzoru pedagogicznego
 5. Roczny plan pracy na 2019/2020. Uchwała Nr 5/2019.
 6. Wyrażenie opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom przydziału stałych zajęć dodatkowych i czynności w roku szkolnym 2019/2020. Uchwała nr 6/2019.
 7. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego. Uchwała nr 7/2019.Propozycje szkoleń.
 8. Profilaktyka uzależnień
 9. Doradztwo zawodowe.
 10. Ubezpieczenie dzieci.
 11. Zwrot ankiet przez nauczycieli rozdanych 29.08.2019r.
 12.  Sprawy różne.

 

3.

Wrzesień

19.09.2019 r.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej.
 4. Uchwała nr 8 w sprawie zmian w statucie przedszkola.
 5. Wnioski i uchwały.

 

4.

Styczeń/luty

Podsumowująca analityczno-kontrolna

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.
 5. Karta aktywności pracy nauczyciela w I półroczu roku szkolnego 2018/2019.
 6. Przedstawienie raportu zespołu ewaluacyjnego za I półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu.
 7. Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I semestrze.
 8. Wnioski i kierunki zadań na II półrocze.
 9. Wyniki pracy indywidualnej – wspierającej rozwój, prowadzonej w I semestrze (zajęcia wyrównawcze, zajęcia z dzieckiem zdolnym).
 10. Wyniki prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedia, terapia pedagogiczna).
 11. Wyniki obserwacji rozwoju dziecka.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wnioski i uchwały.

 

5.

Czerwiec–sierpień

Podsumowująca

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Raporty zespołów.
 5. Analiza pracy nauczycieli w II półroczu – sprawozdania.
 6. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora: ocena stopnia wykonania zadań wynikających z planu rocznego, informacja o wynikach z nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wnioski i uchwały

 

 

XII. Funkcjonowanie przedszkola

Gminne Przedszkole w Kołczygłowach funkcjonuje cały rok szkolny – (przerwa urlopowa w miesiącu lipcu) który rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych  Przedszkole  funkcjonuje bez przerw.           

Wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy:

L.p.

Dni ustawowo wolne od pracy

Daty

1.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2019 r.

2.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2019 r. (poniedziałek)

3.

Boże Narodzenie

25–26 grudnia 2019 r.(środa, czwartek)

4.

Nowy Rok

1 stycznia 2020 r.(środa)

5.

Trzech Króli

6 stycznia 2020 r. (poniedziałek)

6.

Poniedziałek Wielkanocny

02 kwietnia 2020(czwartek)

7.

Święto Pracy

1 maja 2020 r. (piątek)

8.

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

3 maja 2020 r. (niedziela)

9.

Boże Ciało

31 maja  2020 r.  (niedziela)

 Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej nr  5/2019 z dnia 11 września 2019 r.