AAA
Gminne Przedszkole w Kołczygłowach
Babciu, Dziadku szykujcie się na imprezkę do Waszych wnucząt !

Statut - nowelizacje

Uchwała Nr 8/2019

Rady Pedagogicznej

Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach

 

z dnia 19 września 2019 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach

 

Na podstawie:

art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);

uchwala się co następuje:

 

§ 1.

 

W statucie Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach wprowadza się następujące zmiany:

1)      Statut uporządkowano zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

2)      W Statucie skreśla się sformułowania: „ opiekun prawny”, „ zajęcia techniczne”, „zajęcia komputerowe”;

3)      § 1 ust. 2-3 otrzymują brzmienie:

„2.  Przedszkole jest jednostką publiczną prowadzoną przez Gminę Kołczygłowy z siedzibą przy ul. Słupskiej 56, 77-140 Kołczygłowy.

3.    Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą w Gdańsku.”;

4)      § 2 ust. 1 pkt 1-2 otrzymują nowe brzmienie:

„1)  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;

2)    Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;”;

5)      § 2b ust. 1 pkt 1-2 otrzymują brzmienie:

„1)  Przedszkole, jednostka – należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Kołczygłowach oraz oddział przedszkolny w Kołczygłowach;

2)    Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach;”;

6)      W § 2b po pkt 3 dodaje się pkt 4-5 w brzmieniu:

„4)  Ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.);

5)    Ustawie o systemie oświaty -  należ przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1481 ze zm.).”;

7)      § 6 ust. 1c otrzymuje nowe brzmienie:

„1c. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i  wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole, pod warunkiem zapewnienia finansowania przez samorząd.”;

8)      § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Przedszkole organizuje dla dzieci zajęcia z religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. Przedszkole mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków grupy przedszkolnej.”;

9)      § 7 ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.”;

10)  W § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Każde wyjścia/wycieczki są rejestrowane.”;

11)  §10 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:”;

12)  Po §10 dodaje się §10a w brzmieniu:

㤠10a

Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, poprzez:

1) zapoznawanie z historią kraju i symbolami narodowymi;

2) organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych i świąt kościelnych  z prezentowaniem symboli państwowych;

3) zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych,  krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody, które zlokalizowane są w najbliższej okolicy;

4) przybliżanie tradycji  i kultury regionu i najbliższej okolicy;

5) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców/opiekunów prawnych/  wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami zapraszanymi do przedszkola –autorytetami w zakresie nauki, kultury i sportu;

7) tworzenie tradycji przedszkola;

8) wzbudzanie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina.”;

13)   § 12 ust. 4 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) sprawuje nadzór pedagogiczny, w ramach którego:

a)    przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy jednostki;

b)    kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

c)    wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

-      diagnozę pracy jednostki,

-      planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

-      prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

d)    monitoruje pracę przedszkola.”;

14)   § 12 ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej przedszkola;”;

15)   §12 ust. 4 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16)     współpracuje z osobami/instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi oraz współpracuje z rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania;”;

16)   W § 12 ust. 4 po pkt 16 dodaje się pkt 17-19 w brzmieniu:

„17)     zapewnia pracownikom przedszkola szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec dzieci przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych dzieci;

18)  wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych;

19)  co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.”;

17)   W § 13 po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w przedszkolu lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.”;

18)   § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  W przedszkolu mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje działające w środowisku lokalnym, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.”;

19)   W § 15 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Współpraca przedszkola ze stowarzyszeniem:

1)    pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz dzieci;

2)    wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą przedszkola;

3)    umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich ;

4)    wpływa na integrację dzieci;

5)    wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki;

6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój dzieci.”;

20)   W § 15 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Relację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnych szacunku i zaufaniu.”;

21)   § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.”;

22)   Po § 19 dodaje się ust. 19a w brzmieniu:

㤠19a

1.    Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolu obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

2.    Działania skierowane do dzieci w ramach preorientacji zawodowej:

1)    prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej,

2)    organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, policjant, lekarz, górnik itp.,

3)    organizowanie wycieczek do zakładów pracy.

3.    Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym (preorientacja).”;

23)   W §25 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności:

1)    obserwowanie zajęć;

2)    asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;

3)    prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem;

4)    samodzielne prowadzenie zajęć;

5)    planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk.”;

24)   W §32 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, pochodzenia rasowego lub etnicznego dziecka.”;

25)  Po §40 dodaje się §40a w brzmieniu:

㤠40a

 

1. Dyrektor przedszkola dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz pracowników samorządowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Przy ocenie pracy pracowników Dyrektor bierze pod uwagę:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) prawidłowość realizacji zadań wynikających ze statutu przedszkola;

3) kulturę i poprawność języka;

4) pobudzanie inicjatywy dzieci;

5) zaangażowanie zawodowe nauczyciela;

6) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;

7) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć, właściwe prowadzenie dokumentacji)

3. Formami pozyskiwania informacji o pracy ocenianego nauczyciela są:

1)    obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczyciela;

2)    obserwacje wykonywania przez nauczycieli powierzonych zadań;

3)    analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela i innej dokumentacji przedszkolnej;

4)    rozmowa z ocenianym nauczycielem;

5)    wyniki badań prowadzonych wśród rodziców, nauczycieli na temat jakości pracy

6)    przedszkola a dotyczące pracy ocenianego nauczyciela,

7)    sprawozdania z pracy ocenianego nauczyciela,

8)    arkusze samooceny.”;

26)   § 49 skreśla się;

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu statutu.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 września 2019 r.